کود واستر گرین ۱۰-۵۲-۱۰ به صورت کاملاً محلول در آب و با درصد بالای فسفر دارای حداکثر حلالیت و خلوص بوده و فاقد کلر و سدیم می باشد.

وجود نسبت ۱:۵٫۲:۱ (N-P2O5-K2O) در این ترکیب ، باعث توسعه ریشه ، گلدهی  و افزایش محصول در گیاه می شود.

این کود به علت داشتن PH اسیدی از تشکیل رسوب در سیستمهای آبیاری هنگامی که سختی آب بالا باشد جلوگیری می نماید.

عناصر پر مصرف (درصد)

عناصر ریزمغذی (mg/kg)

K2O

P2O5

N

Fe

Zn

Mn

Cu

Mo

B

Chelated with EDTA

۱۰

۵۲

۱۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰

۱۰۰

 

قابلیت سازگاری :

  •  کود کامل واسترکرین  با بیشتر کودها و سموم قابل اختلاط است.
  •  برای موارد خاص بهتر است پیش از مصرف تست اختلاط صورت پذیرد.

محصول

میزان مصرف

Kg/ha

روش خاکی

روش مصرف

(کیلو گرم در هزار لیتر)

محلولپاشی

زمان مصرف

درختان میوه

۱۰-۸

۳-۲

درختان میوه: در زمان تورم جوانه ها ، فندقی شدن میوه و سه هفته قبل از برداشتمیوه.گیاهان زراعی : در مرحله سه تا پنج برگی و سپس هر دو هفته یکبار تکرار شود.

هر سه هفته یک بار در آب آبیاری مصرف شود

جالیز

۸-۶

ربشه زایی

۷-۵

گندم و جو

۸-۸

ذرت

۱۰-۸

زعفران

۷-۵

گلهای  زینتی

۵-۴

سایر گیاهان

۸-۵