دیازینول

Diazinon Maad 60% EC

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی ، گوارشی ، نفوذی و تنفسی

دیازینون از گروه حشره کش های فسفره آلی است که با نحوه اثر تنفسی، تماسی و گوارشی جهت کنترل طیف وسیعی از حشرات جونده (برگخوار ، ساقه خوار و ریشه خوار )  و مکنده در اکثر محصولات باغی و زراعی از جمله مرکبات ، سیب ، گلابی ، گیلاس ، هلو ، انگور ، ذرت ، سورگوم ، یونجه و غیره استفاده می شود.

دوام سم در خاک ۱۲ تا ۱۴ هفته است زیرا به شدت جذب کلوئیدهای خاک میشود ، به طور کلی در مدت
۳-۲ هفته اول بیش از ۵۰ درصد آن تجزیه میشود.

دیازینون واستر روی حشرات خاکزی (به منظور ضد عفونی بذر در مقابل لارو و حشرات بالغ آفت) و مگسهای قارچ خوراکی نیز بکار میرود. این ترکیب اثر دور کنندگی روی پرندگان دارد.

از نظر اختلاط با ترکیبات دیگر نیز ، دیازینون واستر با ترکیباتی که دارای مس باشند ، سازگاری ندارد. دیازینون واستر به اکسیداسیون حساس است ، در محلولهای اسیدی به تدریج تجزیه میشود ولی در محلولهای قلیایی نسبتا پایدار است  و روی فلزات خاصیت خورندگی دارد.

موارد توصیه دیازینون واستر در محصولات کشاورزی

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

درختان میوه گرمسیری

پشه گالزای برگ انبه

۱ در هزار(EC 60%)

خرما

شپشک سفید ، شپشک شفاف و سایر شپشکها

۵/۱-۱ در هزار (EC 60%)

زیتون

پسیل ، کلیه شپشکها و کرم جوانه خوار

۵/۱در هزار (EC 60%)

درختان جنگلی ، گیاهان غیر مثمر و زینتی

جوانه خوار کاج، سوسکهای چوبخوار،کرم سفید ریشه و شاخک بلند(چنار ، نارون ، صنوبر)

۲ در هزار( EC 60%) 4-5/3 لیتر در هکتار

پسته

شپشکها، زنجره ، پسیل ، سن و پروانه میوه خوار

۲-۱ در هزار (+روغن)

مرکبات

کلیه شپشکها

۱ در هزار (+ روغن)

برنج

کرم ساقه خوار

۵/۱ لیتر در هکتار(EC 60%)

۳۰ کیلوگرم (G5%) در هکتار

یا ۱۵ کیلوگرم (G10%) در هکتار

کرم ساقه خوار سزامینا و برگخوار تک نقطه برنج

۲ لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری

لیسه سیب ، برگخوار و جوانه خوار ، پسیل ،شته ها و پروانه فری ، سرشاخه خوار هلو

۲-۱ در هزار (EC 60%)

کرم سفید ریشه

۵/۳-۳ لیتر در هکتار

زنبور گوجه و گلابی،سرخرطومی سیب و گلابی،سرخرطومی ، مگس گیلاس و کرم سیب ، به و آلو

۵/۱-۱ در هزار (WP)

مو

کرم خوشه خوار ، زنجره ، زنجرک گل سرخ و تریپس

۲-۵/۱در هزار (EC 60%/ WP)

گندم و جو

سوسک سیاه

۱ لیتر (EC 60%) یا ۴۰-۳۰کیلوگرم(G5)در هکتار

پروانه مینوز

۱ لیتر در هکتار

ذرت

اگروتیس(کرم طوقه بر) ، کرم ساقه خوار،کرم دانه خوار(هلیوتیس)و شته ها

۵/۱ لیتر در هکتار

نیشکر

سوسک ریشه خوار

۴-۳ کیلوگرم(WP) یا ۴۰-۳۰کیلوگرم(G10)در هکتار

چای

شپشک آرد آلود

۵/۱-۱در هزار(EC 60%)

سبزیجات و صیفی جات

تریپس،مگس پیازو خربزه،پرودنیا،کارادرینا،هلیوتیس،

مگس سفید گلخانه،مگس مینوز

۲-۵/۱ لیتر در هکتار

لوبیا(حبوبات)

اگروتیس(کرم طوقه بر )و کرم دانه خوار (هلیوتیس)

۵/۱-۱ لیتر در هکتار

آفتابگردان و سویا

کرم دانه خوار ،کرم طوقه بر

۲-۱ لیتر در هکتار

چغندرقند

اگروتیس،بید چغنرقند،مگس و کک چغندرقند،برگخوار مصری،برگخوار کارادرینا و سرخرطومی چغندرقند

۵/۱-۱لیتر در هکتار