ترکیبات:

Nitrogen(N)……………………………………………20%

Water-soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5)………..20%

Water-soluble Potassium Oxide (K2O)…………………20%

Water-soluble Boron (B)……………………………….0.02%

Copper (Cu)……………………………………………. ..0.01%

Water-soluble Iron(Fe)……………………………… .0.07%

EDTA Chelated Iron (Fe)…………………………….. …0.07%

Manganese (Mn)…………………………………….  …۰٫۰۶%

Water-soluble Molybdenum (Mo)…………………..0.001%

این کود کیفیت ، خلوص و حلالیت بسیار بالایی داشته و به دلیل دارا بودن میزان بسیار زیاد عناصر میکرو به همراه ازت ، فسفر و پتاسیم یکسان در تمام مراحل رشد رویشی در کلیه فصول سال توصیه می شود که باعث رشد سریع گیاه می گردد.

اما در صورتیکه بعد از تشکیل میوه مصرف شود منجر به افزایش عملکرد گیاه و افزایش کیفیت میوه ها می گردد.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:

نوع گیاه

میزان مصرف محلول پاشی

میزان مصرف آبیاری

گلهای زینتی

۲-۵/۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

۱-۳/۰ کیلوگرم در هکتار

کلیه محصولات زراعی

۳-۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

۱-۳/۰ کیلوگرم در هکتار

در صورت استفاده از این کود در محیط های بسته مانند گلخانه و کشتهای زیر پلاستیک مقدار مصرف را نباید از ۲۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (۲/۰%) افزایش داد.

محلول پاشی برگی باید در ساعات خنک روز انجام شود.