این کود از مواد اولیه با بالاترین کیفیت ، حلالیت و خلوص تهیه شده است. غلظت بالای عناصر غذایی بویژه پتاسیم باعث شده تا این فرمول برای تمامی زراعت ها با نیازهای بالا به این عنصر قابل استفاده باشد.به علت وجود مقدار بالای پتاسیم توصیه می شود این کود را در مراحل باردهی و رشد میوه ها استفاده نمایید.

این محصول به صورت کود آبیاری به میزان ۵۰-۳۰ کیلوگرم در هکتار در زراعت های آبی و به دفعات استفاده می شود.میزان مصرفی به عوامل مختلف بستگی داشته و بر مبنای نیاز گیاه قابل تغییر می باشد.