ترکیبات:

Water-soluble Boron……………………………….. 0.5%

Cobalt…………………………………..0.1%

Copper (Cu) ……………………………………..3%

Water-soluble Iron………………………………………4%

EDTA Chelated Iron (Fe)………………………………..4%

Manganese (Mn)……………………………………8%

Water-soluble Molybdenum ……………….0.1%

Zinc…………………………………….3%

Magnesium Oxide……………………………….9%

این ترکیب به منظور پیشگیری و درمان مشکلات ناشی از کمبود ریز مغذی ها در گیاهان مختلف مناسب می باشد . ریزمغذی ها در فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نقش به سزایی دارند . عناصر آهن ، مس و مولیبدن در فتوسنتز گیاه اهمیت دارند . عناصر بر و روی در جوانه زنی و رویش مجدد ریشه های جوان موثر می باشند و منگنز و منیزیم هم به عنوان کاتالیزور در بسیاری از فرآیندهای آنزیمی عمل می کنند . این محصول در دامنه وسیعی از تغییرات PH (5/7-4) پایداری قابل قبولی دارد . مصرف صحیح ریز مغذی ها باعث غنی شدن خاک از تمامی عناصر شده و باعث رشد مطلوب گیاه می گردد.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی(محلول پاشی):

نوع گیاه

دستورالعمل مصرف

مقدار مصرف

درختان میوه

۴-۳ نوبت استفاده شود: شروع رشد مجدد رویشی، در طول گلدهی و بعد از تشکیل میوه و در مورد بیماری­های گیاهی که به علت کمبود ریزمغذی­ها می­باشد

Kg/ha 1.5- 1

کشت­های باغی

۳-۲ نوبت استفاده شود : از زمانی که در اولین فاز رشد رویشی اند و یا در بیماری­های گیاهی که علت آن کمبود ریزمغذی­ها می­باشد

Kg/ha 1.5- 1

گل ها و گیاهان زینتی

۳-۲ نوبت استفاده شود : از زمانی که در اولین فاز رشد رویشی اند و یا در بیماری­های گیاهی که علت آن کمبود ریزمغذی­ها می­باشد

Kg/ha 1.5- 1