ترکیبات:

Water-soluble Boron (B)…………………………………. ۱۱ %

خواص فیزیکی و شیمیایی:

pH (1:100 solution)…………………………………….. ۷٫۵۰

Density (g/cm3)………………………………………. ۱٫۳۵

میکراپ برو ۱۱ محتوی یک کنسانتره بالا از اتانول آمین بر می­باشد. بر یک ریزمغذی ضروری برای فرآیندهای تولیدی گیاه می­باشد. این عنصر طویل شدن لوله گرده را تحریک می­کند و اجازه لقاح را به گیاه می­دهد. تقسیمات سلولی را تنظیم میکند، بنابراین چرخه تولید را به انجام می­رساند و این عنصر جهت تولید میوه­های فراوان و همگن مورد توجه قرار می­گیرد.

در این فرمولاسیون، بر یک کمپلکس با اتانول آمین تشکیل می­دهد و ثابت شده است که مناسب­ترین عنصر برای تضمین فراهم کردن عناصر در گیاه می­باشد. این محصول تعادل مناسبی از عناصر را برای گیاه بازیابی می­کند.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی(محلول پاشی):