ترکیبات:

Water-soluble Boron (B)…………………………………. ۱۱ %

خواص فیزیکی و شیمیایی:

pH (1:100 solution)…………………………………….. ۷٫۵۰

Density (g/cm3)………………………………………. ۱٫۳۵

میکراپ برو ۱۱ محتوی یک کنسانتره بالا از اتانول آمین بر می­باشد. بر یک ریزمغذی ضروری برای فرآیندهای تولیدی گیاه می­باشد. این عنصر طویل شدن لوله گرده را تحریک می­کند و اجازه لقاح را به گیاه می­دهد. تقسیمات سلولی را تنظیم میکند، بنابراین چرخه تولید را به انجام می­رساند و این عنصر جهت تولید میوه­های فراوان و همگن مورد توجه قرار می­گیرد.

در این فرمولاسیون، بر یک کمپلکس با اتانول آمین تشکیل می­دهد و ثابت شده است که مناسب­ترین عنصر برای تضمین فراهم کردن عناصر در گیاه می­باشد. این محصول تعادل مناسبی از عناصر را برای گیاه بازیابی می­کند.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی(محلول پاشی):

نوع گیاه

دستورالعمل مصرف

مقدار مصرف(ml/L)

درختان میوه

قبل از گلدهی و در مورد بیماری­های گیاهی که به علت کمبود بر می­باشد

۱٫۵

انگور

در طول تشکیل خوشه ، قبل از گلدهی،بعد از گلدهی و تشکیل میوه

۱

کشت های باغی

قبل از گلدهی

۲-۱

گل ها و گیاهان زینتی

هنگامی که استرس ایجاد شده ناشی از کمبود بر در گیاه باشد

۱٫۵-۱

در صورت استفاده همراه با آب آبیاری مقدار توصیه شده  ۳٫۵-۲ L/ha)) می باشد.