نمایندگان و کارشناسان فروش استانها

استان اصفهان

جناب آقای مهندس مهدی حکیمیان (نماینده)
تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۱۹۲۸۲۹

استان فارس

جناب آقای مهندس سیدجعفر حسینی (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۷۱۱۷۸۳۷۹

استان گلستان

جناب آقای دکتر سیدابراهیم سیفتی”شرکت پخش حیات سبز” (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۱۲۷۵۴۳

استان کرمان

شهرستان رفسنجان:جناب آقای مهندس محسن میرزایی (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۹۳۹۱۳۳

شهرستان زرند: جناب آقای مهندس احسان حسین‌زاده (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۴۳۷۳۴۸

استان خراسان رضوی

جناب آقای مهندس حسن هاتفی (کارشناس فنی)

تلفن تماس: ۰۹۱۵۶۵۱۷۹۲۰

جناب آقای مهندس احسان ضابطیان (کارشناس فنی)

تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۰۳۴۷۸۱

استان کرمانشاه

جناب آقای مهندس سجاد حسینی (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۸۹۹۴۱۶۰۸

استان آذربایجان غربی

جناب آقای مهندس اُرول ابراهیم‌زاده (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۴۱۴۱۴۸۱۳

جناب آقای مهندس رامین جوان (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۴۹۴۱۸۹۲۳

استان آذربایجان شرقی

جناب آقای مهندس علی ملاعلیشی (کارشناس فنی)

تلفن تماس: ۰۹۱۴۲۱۷۷۸۸۸

استان خوزستان

جناب آقای مهندس ایمان دالیله (کارشناس فنی)

تلفن تماس: ۰۹۳۳۹۱۶۳۸۸۱