نمایندگان و کارشناسان فروش استانها

استان اصفهان

جناب آقای مهندس مهدی حکیمیان (نماینده)
تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۱۹۲۸۲۹

شرکت رجا رویش جناب دکتر فرخی(نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۰۷۰۳۲۷

استان فارس

جناب آقای سعید رضایی(نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۷۷۱۳۱۱۶۲

استان گلستان
استان کرمان

شهرستان رفسنجان:جناب آقای مهندس محسن میرزایی (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۹۳۹۱۳۳

شهرستان زرند: جناب آقای مهندس احسان حسین‌زاده (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۴۳۷۳۴۸

استان خراسان رضوی

جناب آقای مهندس حسن هاتفی (کارشناس فنی)

تلفن تماس: ۰۹۱۵۶۵۱۷۹۲۰

جناب آقای مهندس احسان ضابطیان (کارشناس فنی)

تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۰۳۴۷۸۱

استان کرمانشاه

جناب آقای مهندس سجاد حسینی (نماینده)

تلفن تماس: ۰۹۱۸۹۹۴۱۶۰۸

استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان شرقی
استان خوزستان

جناب آقای مهندس کریم جعفرپور
تلفن تماس:۰۹۱۶۱۴۱۸۵۳۳

استان مازندران

مرکز تخصصی کشاورزی و باغبانی رویش-جناب آقای مهندس عزت الله بابائی(نماینده)

تلفن تماس:
۰۹۱۱۱۵۱۰۴۴۳
۰۹۱۱۱۵۸۸۹۱۱
۰۱۱-۳۳۲۴۹۹۰۳