ترکیبات :

Water-soluble Magnesium oxide (MgO)…………………………………….. ۱۳ %

 

خواص فیزیکی و شیمیایی:

EC 1:100 (mS/cm)…………………………………………………………………. ۶٫۴۰

Ph…………………………………………………………………………………….. ۵٫۸۰

pH (1:100 solution)……………………………………………………………….. ۶٫۳۰

Density (g/cm3)……………………………………………………………………..۱ .۲۳

میکراپ مگنزیو یک کود مایع غنی از منیزیم می­باشد که با مواد آلی با کیفیت بالا مخلوط شده است. بدلبل وجود  موادی که به سرعت قابل جذب می باشند مانند آمینو اسیدهای آزاد ، هیومیک اسیدها ، بتائین ها ، کربوهیدراتها ، ویتامین ها و بسیاری مواد دیگر که برای متابولیسم گیاه مفید می باشند ، این فرمول تحرک و گردش عناصر غذایی را در گیاه تضمین می کند.منیزیم نقش اساسی در ترکیبات کلروفیل گیاه ونیز در مرحله رویشی و نمو گیاهی ایفا می کند. همچنین، این عنصر در جذب نیتروژن، فتوسنتز کلروفیل، تشکیل پکتین­ها و کربوهیدرات­ها شرکت دارد.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:

نوع گیاه

دستورالعمل مصرف

مقدار مصرف (ml/L)

درختان میوه ، انگور ،مرکبات

۳-۲ نوبت مصرف شود :قبل از گلدهی ،طی رشد میوه

۲٫۵-۲

باغبانی در فضای باز و گلخانه

۳-۲ نوبت مصرف شود :بعداز انتقال نشاءها،طی رشد میوه

۲-۱٫۵