اصلاح کننده خاک

عصاره هیومیک

ترکیبات:

Organic matter as sampled……………………………………………………………… ۱۶ %

Organic substance (dry weight)………………………………………………………… ۷۰ %

Humified organic substance in % (of total organic substance)…………………… ۹۸ %

Organic Nitrogen (N)……………………………………………………………………. ۰٫۲۵ %

C/N ratio………………………………………………………………………………………… ۴۰

Extractor……………………………………………………………………………………. KOH

خواص فیزیکی و شیمیایی:

EC 1:100 (mS/cm)…………………………………………………………………………… ۰٫۳۵

pH……………………………………………………………………………………………… ۹٫۰۰

pH (1:100 solution)…………………………………………………………………………. ۸٫۵۰

Density (g/cm3) ……………………………………………………………………………….۱٫۱۰

هیدروهیومیک ۱۶ یک فرمول مایع با غلظت بالایی از عصاره هیومیک می باشد . این محصول با افزایش تبادل کاتیونی و جذب مواد مغذی از طریق گروههای کربوکسیلیک و فنولیک و در نتیجه تشکیل کلات ها ویژگیهای خاک را بهبود می بخشد. (در خاکهای قلیایی و عمومی جذب کلات آهن را تسهیل می کند)

این محصول دارای مزایای هم برای خاک و هم برای گیاه می باشد :

از تجمع نمک جلوگیری کرده و فرآیند کانی شدن را کنترل می کند ، توسعه سیستم ریشه ای ، جوانه زنی بذر ، رشد ساقه ، جوانه و برگ را افزایش می دهد.

هیدرو هیومیک ۱۶ از طریق محلول پاشی ، دارای یک عمل انتقالی است که نفوذ به داخل غشا سلولی را آسان تر نموده و به جذب و گردش مواد مغذی مختلف کمک میکند.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:

نوع گیاه

دستور العمل مصرف

مقدار مصرف

محلول پاشی(ml/L)

آبیاری(L/ha)

درختان میوه

۳-۲ نوبت استفاده شود :بعد از انتقال نشاءها و در تمام دوره رشد

۱٫۵-۱

۳۰-۲۰

باغبانی

مرکبات

پرورش گل و گیاهان زینتی

توت فرنگی

انگور و کیوی

۳۰-۲۵