ترکیبات:

Total Nitrogen (N)………………………..…………………………….. ۵ %

Of which:

Organic Nitrogen (N)………………………………………………….. ۵ %

Biological organic Carbon (C)…………………………………….. ۱۰ %

 

خواص فیزیک و شیمیایی:

EC 1:100 (mS/cm) …………………………………………………….۱٫۸۵

pH ………………………………………………………………………  ۷٫۴۰

pH (1:100 solution)………………………………………………….. ۷٫۱۰

Density (g/cm3)…………………………………………………………۱٫۲۰

گرو کوئیک یک کود مایع نیتروژن آلی می­باشد که حاوی آمینواسیدهای آزادی هستند که به راحتی جذب می­شوند. همچنین حاوی الیگوساکارید­ها، آنزیم­ها، هیومیک اسید­ها، بتائین و دیگر ترکیباتی می باشد که در متابولیسم گیاه نقش بسزایی دارند. اگر این محصول به طور منظم استفاده شود، نتایج مطلوب آن قابل مشاهده خواهد بود. که عبارتند از: عملکرد بهتر، سیستم ریشه­ای مطلوب، رشد بهتر گیاه، جوانه زنی و بزرگ شدن میوه­ها از لحاظ اندازه، افزایش مقدار قند و افزایش مقاومت به تنش­های محیطی.

توصیه می شود از گرو کوئیک مخلوط با سایر کودها ،محصولات افزایش دهنده فتوسنتز و علف کش ها استفاده شود زیرا که جابجایی عناصر داخل گیاه را بهبود می بخشد.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:

نوع گیاه

دستورالعمل مصرف

مقدار مصرف

محلول پاشی (ml/L)

کود آبیاری

(L/ha)

میوه ها

هر ۲-۱ ماه یک بار مصرف شود

۳-۲٫۵

۲۰-۱۵

کشت های گلخانه ای

بعد از انتقال نشاءها هر ۳۰-۲۰ روز یک بار مصرف شود

۲٫۵-۲

۲۰-۱۵

کشت های فضای باز و کشت های صنعتی

بعد از انتقال نشاءها هر ۳۰ روز یک بار مصرف شود

۲٫۵-۲

۱۵-۱۲

گیاهان زینتی

بعد از انتقال نشاءها هر ۳۰-۲۰ روز یک بار مصرف شود

۲٫۵-۲

۱۵-۱۲

پرورش گل

هر ۲۰-۱۵ روز یک بار مصرف شود

۲٫۵-۲

۲۰-۱۵