ترکیبات:

P2O5 …………………………………………..۳۰%

K2O………………………………………….…۲۰%

 

خواص فیزیکی و شیمیایی:

EC 1:100 (mS/cm) ……………..…………… ۵٫۸

pH ……………………………………………  ۶٫۸۰

pH (1:100 solution)….…………………….. ۶٫۰۰

Density (g/cm3)………………………………۱٫۳۵

فوس کا ۵۰ یک کود مایع جدید با کیفیت بالا می­باشد و برای غنی­سازی تغذیه گیاه در همه کشت­ها ضرورت دارد. ویژگی این کود­ این است که به فسفرها در تشکیل یون فسفید کمک می­کند. یون فسفید هم فعالیت سیستمیک فزاینده و هم کاهنده را ایجاد می­کند. یون­ها را سریعا وارد بافت­های رویشی می­کند و در تغذیه و حفاظت گیاه نقش دارد. یون فسفید، محرک تولید فیتوکسین­های بیشتر (ماده ضد میکروبی) در گیاهان می­باشد که این ماده، محرک سیستم حفاظتی در گیاه می­باشد.

مقدار مصرف و دستورالعمل پیشنهادی:

نوع گیاه

مقدار مصرف به صورت محلول پاشی(ml/L)

مقدار مصرف به صورت محلول پاشی(ml/L)

مرکبات

۳-۲

۱۵-۱۰

درختان میوه

انگور

کشت های باغی

گیاهان زینتی