محصولات واسترگرین

مشخصات محصولات شرکت واسترگرین را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین
kod-10-52-10+TE_000001
کود کشاورزی
کود 10-52-10+TE واسترگرین
kod-20-20-20+TE_000001
کود کشاورزی
کود 20-20-20+TE واسترگرین
kod-30-05-15+TE_000001
کود کشاورزی
کود 30-05-15+TE واسترگرین
kod-36-12-12+TE_000001
کود کشاورزی
کود 36-12-12+TE+Amino Acid واسترگرین
kod-40-10-10+TE_000001
کود کشاورزی
کود 40-10-10+TE واسترگرین
kod-51-0-0+TE_000001
کود کشاورزی
واستر پتاس 51-0-0
kod-Calcium Boron_000001
کود کشاورزی
کود کلسی بر واسترگرین
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
CYPERMETHRIN 40% EC_000001
سم کشاورزی
سایپرمترین واستر
DELTAMETHRIN 2.5 % EC_000001
سم کشاورزی
دلتامترین واستر
DICHLORVOS 50%_000001
سم کشاورزی
دیکلرووس واستر
ETHION 47 % EC_000001
سم کشاورزی
اتیون واستر
kod-Fruit Set_000001
کود کشاورزی
فروت ست واسترگرین
kod-Humic Acid_000001
کود کشاورزی
کود هیومیک پودری واسترگرین
kod-Liquid Bor_000001
کود کشاورزی
کود بر مایع واسترگرین
kod-Liquid Iron_000001
کود کشاورزی
کود آهن مایع واسترگرین
kod-Micro Mix_000001
کود کشاورزی
میکرومیکس واسترگرین
kod-Triple Micronutrient_000001
کود کشاورزی
کود میکرو سه‌گانه واسترگرین
Liquid Humic_0000021
کود کشاورزی
هیومی واستر مایع
PETROLEUM Oil L80%_000001
سم کشاورزی
روغن امولسیون شونده واستر
PROFENOPHOS 50 % EC_000001
سم کشاورزی
پروفنفوس واستر
sam-Permethrin 25% EC_000001
سم کشاورزی
پرمترین (آمبوش) واستر
sam-Imidacloprid 35 % SC_000001
سم کشاورزی
ایمیدا کلوپراید واستر
ABAMECTIN 1.8 % EC_000001
سم کشاورزی
ابامکتین واستر
alafkosh-2,4-D + MCPA 67.5% SL_000001
سم کشاورزی
تو فور دی+ام سی پی آ واستر