نمایندگی ها

استان قزوین،بویین زهرا

جناب آقای مهندس مهدی حکیمیان (نماینده)

شرکت رجا رویش جناب دکتر فرخی(نماینده)

جناب آقای مهندس جعفر حسینی

جناب آقای مهندس علی اکبر یوسفی (مرودشت)

جناب آقای مهندس لقمان سلطانی

جناب آقای مهندس محسن میرزائی(نماینده)

جناب آقای مهندس ایوب فردین

جناب آقای مهندس سجاد حسینی (نماینده)

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

جناب آقای مهندس کریم جعفرپور

مرکز تخصصی کشاورزی و باغبانی رویش-جناب آقای مهندس عزت الله بابائی(نماینده)

سرکار خانم مهندس لیلا مقیمی

جناب آقای مهندس محسن محمودی

جناب آقای مهندس جعفر مولایی

جناب آقای مهندس جمال سعادت

جناب آقای مهندس سجاد سواری