پرمترین (آمبوش) واستر

پرمترین ( آمبوش) :

  • پرمترین حشره کشی از گروه پایروتروئید های مصنوعی می باشد.
  • دارای خاصیت دور کنندگی روی حشرات بوده و منجر به جلوگیری از نزدیک شدن آفات به گیاهان سمپاشی شده می گردد.
  • این سم سریع الاثر و گسترده طیف است و در آب و خاک به سرعت تجزیه می شود.
محصول آفت مقدار مصرف
درختان میوه مینوز لکه گرد محلول پاشی به میزان 5/0 در هزار فقط در

سالهای طغیانی علیه نسل اول یا

حداکثر نسل دوم و در یک نوبت

چغندر قند پرودونیا محلول پاشی به میزان 1 لیتر در هکتار

از محلول تجارتی  EC 25 %

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر
kod-8-5-8+TE_000001
کود کشاورزی
کود کامل مایع 8-5-8+TE واسترگرین