کشاورزان از بذر گواهی‌شده استفاده کنند؛ هشدار سازمان حفظ نباتات درباره بیماری چروكیدگی قهوه‌ای گوجه‌فرنگی سرپرست دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات درباره بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه‌ای گوجه‌فرنگی به کشاورزان هشدار داد. مهندس یداله علی‌پور سرپرست دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات درباره بیماری ویروس چروکیدگی قهوه‌ای گوجه‌فرنگی به کشاورزان هشدار […]