اتیون واستر

اتیون واستر گرین در بازار با نام تجاری اتیول Ethiol 47%EC وجود دارد. اين حشره کش از گروه سموم فسفره آلی (Organophosphorus)  با خاصيت تماسی، گوارشی و غير سيستميک و با اثر قطعی روی آفات می باشد. اتيون عليه شپشک ها و سپردارهاي درختان ميوه سردسيری و مرکبات مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين در صورت مصرف اين حشره کش همراه با روغن قادر به از بين بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشک ها نيز می باشد. در بدن جانوران از طريق واکنش اکسيداسيون به ترکيبات فسفروتيــــوات و در ادامه با آلکيلاسيــــون و هيدروليز متابوليســم می گردد. اتيون حشره کشی است که جهت كنترل انواع کنه، شته، تريپس، شپشک و سپردارهای درختان ميوه سردسيري ، مرکبات و همچنين عليه بسياری از لارو پروانه ها، زنجره ها، پسيل ها و ساير آفات مکنده روی محصولاتی نظیر انگور، پسته، سبزی جات و صيفی جات، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگی، گياهان زينتی و … مورد استفاده قرار می گيرد.همچنین این سم  همراه با روغن بصورت محلول پاشی زمستانه روی درختان در حال استراحت و خواب ، جهت از بين بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشک ها و فرم های متحرک کنه ها و ساير گونه های زمستان گذران موثر می باشد.

 

میزان و موارد مصرف :

محصول آفت میزان مصرف
درختان میوه سردسیری شپشکها و سپردارها 1/5-2  در هزار به همراه با روغن

براي سمپاشی درختـان در حـال

استراحت در زمستان براي از بین

بردن تخم حشـرات و کنــه ها و

شپشکها مصرف می شود

مرکبات شپشکها و سپردارها 1/5-2 درهزار به همراه روغن

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-Calcium Boron_000001
کود کشاورزی
کود کلسی بر واسترگرین
FENVALERATE 20% EC_000001
سم کشاورزی
فن والریت واستر
GLYPHOSATE 41% SL_000001
سم کشاورزی
گلایفوزیت واستر