فن والریت واستر

فن والریت واستر گرین در بازار با نام تجاری سومیسیدین Sumicidin 20%EC موجود می باشد.فن والريت از گروه حشره كش های پيريتروئيدی با خاصيت غير سيستميك و اثر تماسی و گوارشی می‌باشد. اين تركيب بصورت امولسيون (20%EC) فرموله مي‌شود و كمی نيز خاصيت كنه ‌كشی دارد. فن والريت روی آفات گياهی، مؤثر بوده و جزء اولين پيرتروئيدهای مصنوعی است كه به علت قدرت حشره ‌كشی زياد و دوام در برابر نور خورشيد در كشاورزی مورد استفاده قرارمی گیرد. در محيط های اسيدی پايدار ولی در محيط های قليايی زنجيره استــــــري آن هيدروليز می‌شود.این تركيب اثر ضربـــه ای(knock down) سريع دارد. اين تأثير مستقيماً به اثر كشندگی سم مربوط نيست، زيرا ميزان سم لازم براي ايجاد مرگ و مير معمولاً بسيار بيشتر از مقداری است كه براي فلج كردن آنها مورد نياز می‌باشد. اثر فن والريت مثل پيريترين هاست بطوريكه باعث افتادن سريع حشره می‌شوند. اثر این سم ناشی از مهار كنندگی اعصاب بوده و با درجه حرارت، همبستگی مثبت دارد.فن والريت روی طيف وسيعی از آفات، بخصوص آنهائيكه در مقابل حشره كش های ارگانوكلره، ارگانو‌ فسفره و كارباماتی مقاومت نشان می‌دهند، مؤثر است. فن والريت به منظور كنترل حشرات چوبخوار، مكنده و جونده از راسته‌های مختلف روی پنبه، دانه های روغنی، صیفی جات و سبزيجات، ميوه های آجیلی(nuts)، انگور، زيتون، آفتابگردان، يونجه، غلات، ذرت و سورگوم، سيب زمينی، چغندر، بادام زمينی، سويا، توتون، نيشكر، گياهان زينتی، جنگلی و مرتعی استفاده می‌شود. فن والريت با گياهان مذكور در دز توصيه شده سازگاری خوبی دارد، با قارچكش های غير قليايی قابل اختلاط است.

 

میزان وموارد مصرف:

محصول آفت میزان مصرف
چغندر پرودنیا 1 لیتر در هکتار
درختان میوه مینوز لکه گرد 5/0 در هزار

 

برای سفارش محصول فرم زیر را پر کنید
محصولات مرتبط
kod-10-52-10+TE_000001
کود کشاورزی
کود 10-52-10+TE واسترگرین
kod-20-20-20+TE_000001
کود کشاورزی
کود 20-20-20+TE واسترگرین
kod-30-05-15+TE_000001
کود کشاورزی
کود 30-05-15+TE واسترگرین